0512-341796
Veiligheid op school

Veiligheid op school

Contactpersonen binnen de school

Binnen onze school zijn er twee teamleden waarbij leerlingen en ouders terecht kunnen in geval van klachten/incidenten. In school is dit visueel zichtbaar gemaakt. Vraag uw zoon of dochter hier maar eens naar. Weten zij bij wie zij terecht kunnen in geval van problemen/vervelende situaties op school?

Aandachtsfunctionaris

Wordt uw kind gepest? Voelt hij/zij zich niet veilig in de klas of op het plein? Dan kunt u en/of uw kind contact zoeken met Berber Olij, intern begeleider. Zij is de aandachtsfunctionaris van onze school. Ook wanneer u een vermoeden heeft van bijvoorbeeld kindermishandeling in uw omgeving en u wilt bespreken hoe u hier het beste mee om kunt gaan, kunt u bij haar terecht.

Berber Olij
Werkdagen: dinsdag en woensdag
Te bereiken op emailadres:

Contactpersoon klachten

Heeft u klachten over de gang van zaken op school en komt u er met de betreffende persoon niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreekbaar maken met Fenna Kuperus. Zij is contactpersoon klachten van onze school en is degene die door-of terugverwijst.

Fenna Kuperus
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag
Te bereiken op emailadres: fenna.kuperus@opo-furore.nl

Voor beide functies geldt; bij klachten en/of problemen, zoek deze personen op om het bespreekbaar te maken. Twee weten meer dan één.

Veiligheid op school

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Beroepskrachten die werken met jongeren, zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode draagt eraan bij dat bij signalen op dit gebied zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of zij een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

De stappen zijn:

1: De signalen worden in kaart gebracht.
2: Er wordt advies ingewonnen bij Veilig Thuis of middels collegiale consultatie.
3: Er vindt een gesprek plaats met het betreffende gezin.
4: Er wordt een inschatting gemaakt van de risico’s, de aard en de ernst van het geweld/mishandeling.
5: Beslismoment: Er wordt zelf hulp georganiseerd of er wordt een melding gedaan.

Wanneer gebruikt een professional de meldcode?

Een professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. Het afwegingskader dat wij hierbij hanteren, is bedoeld voor pedagogen, psychologen, (psycho) therapeuten en sociaal werkers (inclusief jeugd-en gezinsprofessionals) die in verschillende sectoren werken voor kinderen, gezinnen, volwassenen en ouderen. Ook de leerkrachten, intern begeleiders en directeur van SWS It Werflân werken met de meldcode. Meer informatie hierover kunt u lezen op:

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/meldcode.

Heeft u zelf een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan kunt u contact zoeken met Veilig thuis, een (anonieme) melding doen of u laten informeren over de verder te nemen stappen.

Kijk voor meer informatie op: https://veiligthuis.nl.