Adres

Samenwerkingsschool
It WERFLÂN
Master Kuiperswei 1
9221 TD Rottevalle

0512 - 341796
mail ons

directeur: Diety Hobma - Boersma
 

 

 

 

 

Waar staan wij voor

 • School

Samenwerkingsschool "it Werflân":

 • wil een moderne school zijn voor de bevolking van Rottevalle en wijde omgeving;
 • wil een school zijn waar men leert rekening met elkaar te houden en waar men respectvol omgaat met verschillen in achtergrond en levensbeschouwelijke identiteit
 • wil een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen (warmte veiligheid, openheid, betrokkenheid), met een goede samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders;
 • wil een plaats zijn waar het fijn is om samen te leren en samen te leven, met een goede balans tussen hoofd, hart en handen met aandacht en tijd voor talentontwikkeling;
 • wil een school zijn waar kinderen door rust, regelmaat, respect en structuur en duidelijkheid leren, met aandacht voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking met  doorgaande lijnen in het leerproces;
 • wil een school zijn waarbij het aanbieden van zorg past bij de individuele leerling, maar ook
 • een school die opbrengstgericht wil werken met oog voor ambitie;
 • wil een school zijn waar elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. We kijken naar de mogelijkheden van het kind en willen aansluiten bij die mogelijkheden, talenten en leerstijlen. Daarbij weten we onze beperkingen door de combinatiegroepen en de eisen van inspectie en het vervolgonderwijs.
 • wil een school met een rijke, uitdagende leeromgeving zijn, waar kinderen leren wat er in de wereld te koop is, wat betreft de actualiteit, maar ook cultuur en expressie.
 • wil een school zijn met aandacht voor burgerschap, zodat leerlingen goed voorbereid kunnen functioneren in een democratische samenleving.

Levensbeschouwelijk onderwijs

We gaan samenwerken aan een nieuwe school. Een openbare en een christelijke school gaan samen verder als samenwerkingsschool waarin zowel de denominaties openbaar en christelijk zich thuis voelen.

De samenwerkingsschool is daardoor algemeen toegankelijk. Zij baseert haar activiteiten op waarden en normen die voortkomen uit het christendom en andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. Hiermee wordt beoogd een zinvolle en constructieve verbinding aan te brengen tussen verleden, heden en toekomst van het basisonderwijs in Rottevalle. De gelijkwaardigheid en het respect komen tot uiting in de omgang met elkaar, het pedagogisch handelen van leerkrachten en het onderwijskundig programma van de school. Onder ‘identiteit’ wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen onze professionele attitude en ons handelen; het uit zich door het gelijkwaardig omgaan met elkaar, het pedagogisch handelen en het onderwijs.

Inspraak en betrokkenheid van ouders wordt serieus genomen via de medezeggenschapsraad, ouderraad en identiteitscommissie.

Op school wordt lesgegeven door personeel, dat de uitgangspunten van de samenwerkingsschool onderschrijft en ook uitdraagt. Van nieuw te benoemen personeel wordt dit ook geëist. Van leerkrachten wordt verwacht dat ze hun levensbeschouwelijke identiteit niet ongevraagd of onnodig uitdragen en nooit superieur achten aan die van een ander. Toch kan vanuit iemands gedrag of woorden het geloof of de eigen opvattingen blijken. Van kinderen, ouders en personeel wordt verwacht dat ze daar met respect mee omgaan en de ander laten zijn wie hij/zij is.

Onze school is een samenwerkingsschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan bepaalde levensbeschouwing of-overtuiging.

Kenmerkend aan onze school is:
- Wij besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal).
- Wij besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen met de methode Trefwoord.
- Wij besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij het accent ligt op omgaan met jezelf, de ander en de omgeving; wij besteden actief    aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie.
- Wij laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving.
- Op school besteden we structureel aandacht aan culturele feesten.
- Op school wordt GVO en HVO onderwijs gegeven door externe leerkrachten op de maandagochtend.
- De praktijk: afspraken n.a.v. visie op levensbeschouwelijk onderwijs

Onze uitgangspunten voor een raamwerk levensbeschouwelijke identiteit voor de nieuwe school in de dagelijkse praktijk kan zo beschreven worden.
De gezamenlijkheid en ontmoeting staan centraal. De kernwaarden respect, vertrouwen, vrijheid, openheid en gelijkwaardigheid zijn leidend. Gezamenlijk leren, met de nadruk op learning in plaats van teaching.
De dagopeningen/dagsluiting vindt in de groepen plaats; de vieringen zijn gezamenlijk(schoolbreed) De methode Trefwoord gebruiken we dagelijks als lesinhoud voor het levensbeschouwelijk onderwijs; er wordt elke dag een les uit de methode gegeven.De leerkracht vult deze lessen in op zijn/haar ‘eigen professionele wijze’, passend bij zijn/haar levensbeschouwelijke achtergrond. De kringopstelling kan daarbij een goede vorm zijn voor ontmoeting en gesprek. De lessen GVO en HVO proberen we aan te laten sluiten bij Trefwoord Kerst en Pasen zijn terugkerende vieringen in het jaarrooster van de samenwerkingsschool.

 

Sociaal-emotionele Ontwikkeling

Allereerst zorgen we voor een veilige en rustige werkomgeving. Een goed pedagogisch klimaat is het fundament waarop kinderen zich durven ontwikkelen. We willen niet alleen dat kinderen op school leren, we willen kinderen ook vormen. Kinderen moeten uitgroeien tot persoonlijkheden, die enerzijds goed voor zichzelf opkomen en anderzijds oog hebben voor de ander. De leeftijd van 4 tot 13 jaar, de basisschoolleeftijd, is bij uitstek de leeftijd om kinderen sociaal te vormen. Meer dan ooit is goed functioneren in een groep van belang, zowel voor het kind als voor de samenleving.
Wij werken daar dagelijks aan door de kinderen aan te spreken op hun gedrag. In kringgesprekken komen normen en waarden aan de orde. In spreekbeurten leren kinderen voor de groep staan.
De leerkracht moet trachten bij elk kind een positief zelfbeeld op te bouwen. Daarvoor is het nodig dat kinderen gerespecteerd en gewaardeerd worden, hoe moeilijk dat soms ook is.
Daarnaast moeten er grenzen worden gesteld. Kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn. Vorming is geen product, maar een proces. Daarom is het regelmatig onderwerp van gesprek tussen de leerkrachten. Voor het volgen van de leerlingen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we voor de groepen 3 t/m 8  Viseon, dit is een onderdeel van het leerlingvolgsysteem. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vullen jaarlijks een schoolbelevingsonderzoek in.

.

 

 

Adres

Samenwerkingsschool
It WERFLÂN
Master Kuiperswei 1
9221 TD Rottevalle

0512 - 341796
mail ons

directeur: Diety Hobma - Boersma
 

 

 

 

 

Schooltijden '18 - '19

Maandag
Gr. 1 t/m 8    08.30 - 12.00 uur
Gr. 1 t/m 8    13.15 - 15.15 uur

 

Dinsdag
Gr. 1 t/m 8   08.30 - 12.00 uur
Gr. 1 t/m 8   13.15 - 15.15 uur

 

Woensdag
Gr. 1 t/m 8   08.30 - 12.15 uur

 

Donderdag
Gr. 1 t/m 8   08.30 - 12.00 uur
Gr. 1 t/m 8   13.15 - 15.15 uur

 

Vrijdag
Gr. 1 t/m 8   08.30 - 12.00 uur
Gr. 5 t/m 8   13.15 - 15.15 uur

 

Adres

Samenwerkingsschool
It WERFLÂN
Master Kuiperswei 1
9221 TD Rottevalle

0512 - 341796
mail ons

directeur: Diety Hobma - Boersma
 

 

 

 

 

Schooltijden '18 - '19

Maandag
Gr. 1 t/m 8    08.30 - 12.00 uur
Gr. 1 t/m 8    13.15 - 15.15 uur

 

Dinsdag
Gr. 1 t/m 8   08.30 - 12.00 uur
Gr. 1 t/m 8   13.15 - 15.15 uur

 

Woensdag
Gr. 1 t/m 8   08.30 - 12.15 uur

 

Donderdag
Gr. 1 t/m 8   08.30 - 12.00 uur
Gr. 1 t/m 8   13.15 - 15.15 uur

 

Vrijdag
Gr. 1 t/m 8   08.30 - 12.00 uur
Gr. 5 t/m 8   13.15 - 15.15 uur

 

Schooltijden '18 - '19

Maandag
Gr. 1 t/m 8    08.30 - 12.00 uur
Gr. 1 t/m 8    13.15 - 15.15 uur

 

Dinsdag
Gr. 1 t/m 8   08.30 - 12.00 uur
Gr. 1 t/m 8   13.15 - 15.15 uur

 

Woensdag
Gr. 1 t/m 8   08.30 - 12.15 uur

 

Donderdag
Gr. 1 t/m 8   08.30 - 12.00 uur
Gr. 1 t/m 8   13.15 - 15.15 uur

 

Vrijdag
Gr. 1 t/m 8   08.30 - 12.00 uur
Gr. 5 t/m 8   13.15 - 15.15 uur