0512-341796
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR

Aan een school is een MedezeggenschapsRaad (MR) verbonden. De MR is het wettelijke orgaan van de school. Zij is nauw betrokken bij de samenwerking tussen directie, het team en ouders. De MR heeft diverse rechten, waaronder advies- en instemmingsrecht. De MR wordt vertegenwoordigd door ouders en leerkrachten. Bij de verschillende soorten rechten kunt u denken aan:

De MR kan o.a. advies geven bij de volgende zaken:

 • verandering grondslag school;
 • wijzigingen lesrooster;
 • fusie met andere school;
 • beleid inzake aanstelling/ontslag schoolleiding;
 • vakantieregeling.

De MR heeft instemmingsrecht bij o.a.:

 • verandering onderwijskundige doelstelling van de school;
 • vaststelling/wijziging schoolwerkplan;
 • vaststelling/wijziging van beleid over ondersteunende werkzaamheden van ouders;
 • verandering/wijziging van het schoolreglement.

Op SWS It Werflân zijn er twee ouders en twee leerkrachten die plaatsnemen in de MR, te verstaan:

 • Evert Landman (ouder en voorzitter)
 • Bauke Ferwerda (ouder)
 • Marrit van Esch (leerkracht en secretaris)
 • Monique Reijngoud (leerkracht)

Eens per zes weken komt de MR bijeen voor overleg. Van dit overleg worden notulen gemaakt, die zijn op te vragen bij de voorzitter. Vanuit de MR is er een jaarplan geschreven met activiteiten voor het betreffende schooljaar. Daarnaast wordt er middels een jaarverslag verantwoording afgelegd. Tijdens de zakelijke ouderavond in de maand november is er inzage te verkrijgen in deze documenten.

U kunt de MR bereiken via het volgende e-mailadres: