0512-341796
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR

Aan een school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR is het wettelijke orgaan binnen de school. Zij is nauw betrokken bij de samenwerking tussen directie, het team en ouders. De MR heeft diverse rechten, waaronder advies- en instemmingsrecht. De MR wordt vertegenwoordigt door ouders en leerkrachten. Bij de verschillende soorten rechten kunt u denken aan:

De MR kan o.a. advies geven bij de volgende zaken:

 • Verandering grondslag school;
 • wijzigingen lesrooster;
 • fusie met andere school;
 • beleid inzake aanstelling/ontslag schoolleiding;
 • vakantieregeling.

De MR heeft instemmingsrecht bij o.a.:

 • verandering onderwijskundige doelstelling van de school;
 • vaststelling/wijziging schoolwerkplan;
 • vaststelling/wijziging van beleid over ondersteunende werkzaamheden van ouders;
 • verandering/wijziging van het schoolreglement.

Op SWS It Werflân zijn er twee ouders en twee leerkrachten die plaatnemen in de MR te verstaan:

 • Rika Rozema (ouder en voorzitter)
 • Evert Landman (ouder)
 • Marrit van Esch (leerkracht en secretaris)
 • Vacature (leerkracht)

Eens per zes weken komt de MR bijeen voor overleg. Van dit overleg worden notulen gemaakt, die zijn op te vragen bij de voorzitter. Vanuit de MR is er een jaarplan geschreven met activiteiten voor het schooljaar 2020/2021. Daarnaast wordt er middels een jaarverslag verantwoording afgelegd. Tijdens de zakelijke ouderavonden in de maand november is er inzage te verkrijgen in deze documenten.

U kunt de MR bereiken via het volgende e-mailadres: mr.werflan@opo-furore.nl