Adres

Samenwerkingsschool
It WERFLÂN
Master Kuiperswei 1
9221 TD Rottevalle

0512 - 341796
mail ons

directeur: Diety Hobma - Boersma
 

 

 

 

 

MR

Binnen het basisonderwijs is de medezeggenschap van ouders en personeelsleden geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). In het kort betekent dit, dat de medezeggenschap op zelfstandige scholen gestalte krijgt in de vorm van een medezeggenschapsraad (MR). In deze MR’s zijn ouders en personeelsleden van de eigen school vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad richt zich op de belangen van de leerkrachten en de leerling binnen eigen school. De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in het medezeggenschapsreglement. Dit reglement ligt op school ter inzage.

Naast deze medezeggenschapsraden (per school) bestaat ook de zgn. gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR richt zich op school overstijgende zaken zoals o.a. het algemeen bovenschools beleid, het Personeelsbeleid en Financieel Beleid.

Per 1 januari 2010 zijn de Stichting OPO Tytsjerksteradiel en de Stichting OPO Smallingerland gefuseerd tot de Stichting OPO Furore. Deze fusie heeft gevolgen voor de samenstelling van de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR). Beide organen van de afzonderlijke stichtingen zijn samengevoegd tot één orgaan.

De GMR bestaat eveneens uit een afvaardiging van ouders en personeelsleden. De GMR behartigt het algemeen belang van alle scholen. Een lid zit dus niet namens zijn eigen school in de GMR. Een lid van de GMR hoeft dus geen lid te zijn van een MR. Er zit op dit moment geen ouder of teamlid van onze school in de GMR.

Het GMR reglement kunt u terug vinden op de website van OPO Furore.

 

 

Adres

Samenwerkingsschool
It WERFLÂN
Master Kuiperswei 1
9221 TD Rottevalle

0512 - 341796
mail ons

directeur: Diety Hobma - Boersma
 

 

 

 

 

 

Adres

Samenwerkingsschool
It WERFLÂN
Master Kuiperswei 1
9221 TD Rottevalle

0512 - 341796
mail ons

directeur: Diety Hobma - Boersma