Identiteitscommissie

Uitgangspunten voor de samenwerkingsschool

Vanuit het openbaar onderwijs is er principiële gelijkwaardigheid van en respect voor de godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, leerlingen en personeelsleden

Voor het christelijk onderwijs is de bijbel de belangrijkste inspiratiebron voor het omgaan met elkaar, de medemens en de omringende wereld. Daarbij wordt alle ruimte gegeven aan iedereen met respect voor ieders inbreng.

De samenwerkingsschool biedt beide uitgangspunten en is daardoor algemeen toegankelijk. Zij baseert haar activiteiten op waarden en normen die voortkomen uit het christendom en andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. Hiermee wordt beoogd een zinvolle en constructieve verbinding aan te brengen tussen verleden, heden en toekomst van het basisonderwijs in Rottevalle.

De gelijkwaardigheid en het respect komt tot uiting in de omgang met elkaar, het pedagogisch handelen van leerkrachten en het onderwijskundig programma van de school.

Onder ‘identiteit’ wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en handelen; het uit zich door het omgaan met elkaar, het pedagogisch handelen en het onderwijs.

Op school wordt les gegeven door personeel, dat de uitgangspunten van de samenwerkingsschool onderschrijft en ook uitdraagt. Van nieuw te benoemen personeel wordt dit ook geëist. Van leerkrachten wordt verwacht dat ze hun levensbeschouwelijke identiteit niet ongevraagd of onnodig uitdragen en nooit superieur achten aan die van een ander. Toch kan makkelijk uit iemands gedrag of woorden het geloof of de eigen opvattingen blijken. Van kinderen, ouders en personeel wordt verwacht dat ze daar met respect mee omgaan en de ander laten zijn wie hij/zij is.

Inspraak en betrokkenheid van ouders wordt serieus genomen via de identiteitscommissie en de medezeggenschapsraad.

  • Identiteitscommissie