De Groepen

                                   Groep 1 / 2 : Juf Sippie Procee
                                   Groep 3      : Juf Sjoukje van der Wijk, juf Antsje Schaap
                                   Groep 4 / 5 : Juf Wijke Bargerbos, juf Gjilke Alma
                                   Groep 6 / 7 : Juf Lineke Bouw
                                   Groep      8:  Meester André van der Bijl